top of page

מה זה מס שבח?

מס שבח מחושב בעת מכירת דירה, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח "שבח" נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר – ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המחיר בו נקנתה הדירה על ידי המחזיק הנוכחי בנכס. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה.
ניתן להפחית את מס השבח ע"י הצגת אסמכתאות על הוצאות שהוציא המוכר במהלך אחזקת הדירה לכן, חובה לשמור על החשבוניות של כל פעולה הקשורה לדירה, כגון שיפוץ, תשלום לעורך דין וכד', משום שבעת מכירת דירה החייבת במס, הצגת החשבוניות תפחית את הרווח ואת המס החייב.
החל מ-2014, נכנסה לתוקף רפורמה במס שבח, והפטור שהיה כמעט וגורף, בוטל.
על פי התקנות החדשות, מי שמחזיק בדירה אחת (המוגדרת 'דירה יחידה מזכה') יקבל פטור רק אם הוא מחזיק בדירה לפחות 18 חודשים.
בעלי מספר נכסים ישלמו מס על פי חישוב ליניארי (מס מדורג ) המס זה יחושב על הרווח היחסי שנרשם החל משנת 2014 ועד יום המכירה (המס מחושב ליניארית ביחס לתקופת האחזקה).

מתי משלמים מס שבח?

כאשר אדם מוכר דירה ברווח (כלומר בסכום גבוה מהסכום בו רכש אותה בניכוי הוצאות), עליו לשלם מס מתוך הרווח הריאלי, אם הוא לא זכאי לפטור ממס.
מס שבח משולם בתוך 60 ימים מיום החתימה על החוזה למכירת הדירה, אלא במקרים המצדיקים דחיית תשלום המס, כאשר חלק מהמס משולם על ידי רוכש הדירה, על חשבון התמורה.
אם מתברר בדיעבד שאדם שילם סכום גבוה מהסכום אותו היה חייב לשלם, הוא יהיה זכאי להחזר כספי.
לפרטים ראו תשלום מס שבח.
andre-taissin-5OUMf1Mr5pU-unsplash.jpg

איך מחשבים את מס השבח?

מס השבח מחושב כ-25% מתוך השבח הריאלי שנוצר למוכר במכירת הדירה.
השבח הריאלי מחושב כהפרש שבין הסכום בו הדירה נרכשה לסכום בו נמכרה, בניכוי הוצאות מוכרות, כגון שיפוצים, עלויות מכירה וכדומה.
המוכר מגיש למס השבח שומה עצמית כאשר הוא מצהיר על המכירה, אשר נבדקת על ידי רשות המסים.
לאחר מכן נשלח אל המוכר שובר לתשלום המס. לפרטים ראו תשלום מס שבח.

מי זכאי להחזר מס שבח?

מס שבח מהווה מקדמה על חשבון המס הסופי של הנישום.
בסמוך למכירת הנכס הנישום מגיש חישוב שומה עצמית בטופס 2990 למנהל מיסוי מקרקעין, ומופק לו שובר תשלום בגין שבח המקרקעין.
בנוסף הנישום נדרש להגיש בגין שנת המכירה דוח שנתי לפקיד השומה שבו תערך ההתחשבנות הסופית של הנישום עם רשות המסים.
פעמים רבות מדובר באזרחים אשר בשנת המכירה לא עבדו, או שקיים תנאים נוספים שיכולים לזכות את הנישום בהחזר מס שבח.
למעשה בדוח השנתי הנישום מתמסה בשנה אחת על רווח ההון שנצמח לאורך השנים בגין המקרקעין והמחוקק הבין שיש כאן עיוות ולכן איפשר לנישום לבקש לבצע פריסת שבח.
כלומר לבקש לפרוס את רווח ההון שנצמח לאורך השנים למשך מספר שנים ולא להתמסות בשנה אחת.
istockphoto-1357349308-612x612.png

הכסף נכנס ישירות לחשבון הבנק שלך

istockphoto-1079776334-612x612.png

ללא צורך במסמכים

istockphoto-1414743307-612x612.png

בדיקת זכאות ללא עלות

תמונה של WhatsApp‏ 2023-02-20 בשעה 12.00.06.jpg

תודה על הפניה!

 

נציגנו יחזור אלייך בהקדם

bottom of page